Tips oss/spør oss Abonnér på nyhetsbrev SØK
Kilden logo

KILDENs statutter

Tekniske og språklige rettelser er foretatt i april og juni 2009. Siste oppdatering er gjort i Direktørmøtet juni 2012.

Del Del på FacebookTwitter

§ 1 Opprettelse

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning (KILDEN) er opprettet som randsoneenhet under Norges forskningsråd (Forskningsrådet).

KILDEN er underlagt Forskningsrådets vedtekter og andre bestemmelser som gjelder for Forskningsrådet med mindre annet er bestemt.

§ 2 Formål

KILDEN er et tjenesteytende organ for kjønnsforskning i Norge.

KILDEN har nasjonalt ansvar for å formidle norsk kjønnsforskning i inn- og utland.

KILDEN arbeider for å fremme dokumentasjon av kjønnsforskning i Norge.

§ 3 Finansiering

KILDEN mottar basisfinansiering fra Forskningsrådet. I tillegg vil KILDEN finansiere deler av sin virksomhet gjennom betalte oppdrag.

§ 4 Styret

§ 4.1 Oppnevning, sammensetning og funksjonstid

Styret oppnevnes av Forskningsrådets administrerende direktør. Administrerende direktør oppnevner samtidig styrets leder og nestleder.

Styret skal ha 5 medlemmer, med tre numeriske varamedlemmer oppnevnt for tre år. Gjenvalg kan finne sted én gang. Fire av medlemmene og to av varamedlemmene skal være ansatt ved universiteter, høgskoler eller forskningsinstitutter. KILDENs ansatte og Forskningsrådet har hver sin observatør i styret.

§ 4.2 Oppgaver

Innenfor de rammer Forskningsrådet trekker opp, har styret særlig ansvar for:

- fastsetting av mål og tiltak for å videreutvikle KILDEN som nasjonalt informasjonssenter for kjønnsforskning.

- forvaltning og regnskapsføring av KILDENs midler. Å påse at Forskningsrådets basisbevilgning nyttes effektivt og i tråd med forutsetningene og innenfor rammene av statuttene.

- godkjenning av virksomhetsplaner og -rapporter, budsjetter, årsberetning og revisjonsbekreftet årsregnskap og oversendelse av dette til Forskningsrådet. Årsberetning og -regnskap oversendes til fastsatte frister. Virksomhetsrapporter oversendes på forespørsel.

- gi innstilling til Forskningsrådet ved tilsetting og fastsetting av stillingsinstruks, lønns- og arbeidsvilkår for KILDENs direktør.

- gi innstilling til Forskningsrådet i tilsettingssaker.

§ 4.3 Forretningsorden

Styret holder møte så ofte lederen bestemmer, eller når tre eller flere av de øvrige medlemmene ønsker det. Saksliste og saksdokumenter sendes ut senest 8 dager før møtet. Disse frister kan fravikes ved behandling av hastesaker.

Styret er beslutningsdyktig hvis minst tre medlemmer er til stede og avgir stemme. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

KILDENs direktør forbereder og deltar i styremøtene, med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett.

Det føres referat fra møtene. Utkast til referat godkjennes per e-post før nettpublisering. Referatet gjennomgås på neste møte med tanke på oppfølging.

§ 5 Administrasjon

KILDENs daglige virksomhet ledes av en direktør som er ansvarlig overfor KILDENs styre.

Forskningsrådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for personalet i KILDEN etter de vanlige regler som gjelder tilsetting i Forskningsrådet. 

§ 6 Statuttendringer

Disse statutter kan endres etter vedtak i Forskningsrådets ledelse etter at KILDENs styre har uttalt seg.

Del Del på FacebookTwitter
Publisert: 06.05.2005
KILDEN, Drammensveien 288, NO-0283 Oslo, Telefon: +47 22 03 80 80, E-post: post@kilden.forskningsradet.no