Hva er kjønnsforskning?

Hva er kjønnsforskning?

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.
Å ha et godt blikk for kjønn og kjønnsforskjeller blir stadig viktigere i forskningsverdenen.

Kjønnsforskning er et tverrvitenskapelig fagfelt som hovedsakelig har vokst fram innen humaniora og samfunnsfagene. Kjønnsforskning finnes både som perspektiv innen de aller fleste vitenskapelige disipliner og som egen displin og fagfelt.

Kjønnsforskningens røtter

Kjønnsforskningen har røtter i kvinneforskningen som vokste fram på 1970-tallet.

Kvinneforskningen oppsto parallelt med, og som en del av den nye, internasjonale kvinnebevegelsen, og var opptatt av å framskaffe kunnskap om kvinners historie, levekår og erfaringer.

Et fagfelt i vekst

Siden da har feltets fokus, begreper og perspektiver utviklet seg.

Forskningen har gått fra å være et felt med nære bånd til kvinnebevegelsen, til å bli et profesjonalisert forskningsområde med egne teorier, tradisjoner og faglige debatter.

Kjønnsforskningens innhold

Kjønnsforskningen har tradisjonelt vært opptatt av å problematisere stereotype og normdannende forståelser av kjønn, det være seg i medisin, samfunnsfag eller i humaniora.

Det er også en sterk tradisjon for å forske på hvordan kvinner og menn har blitt tolket historisk, i litteraturen og kulturen – også i fag som biologi og medisin. Kjønnsforskere har gjerne kjønn som analytisk utgangspunkt, og vektlegger hvordan såkalt sosialt kjønn, samt kropp og biologi, kommer til uttrykk i kulturen og i samfunnet. Kjønnsforskere kombinerer gjerne dette med en kritisk analyse av ulike maktforhold i samfunnet og kulturen. 

Lurer du på begreper? Se Språkrådets ordbok med sentrale ord fra kjønnsforskning. 

Feltet omfatter forskning på kvinner og menn, det feminine og maskuline, og seksualitetens betydning. I kjønnsforskningen samles flere forskningsfelt; den tradisjonelle kvinneforskningen, manns- eller maskulinitetsforskningen, og queer- og seksualitetsforskning.

I Norge er det en sterk tradisjon for såkalt likestillingsforskning, altså forskning på maktforskjeller og kjønnsbalanse i familie, hjem og arbeidsliv.

Dagens kjønnsforskning befinner seg ofte i skjæringspunktet mellom kjønn, etnisitet, seksualitet, funksjonsevne og klasse.

Forskningsmiljøer

Det finnes egne kjønnsforskningsmiljøer ved de fleste norske universiteter, og ved stadig flere høgskoler og forskningsinstitutter.

Mange universiteter og høyskoler har også studietilbud i kjønnsforskning.

Det finnes en rekke vitenskapelige tidsskrifter internasjonalt, med et spesielt fokus på kjønnsforskning.

I Norge har vi Tidsskrift for kjønnsforskning, som eies av Kilden kjønnsforskning.no og utgis i samarbeid med Universitetsforlaget.

Forskning med kjønnsperspektiver

Det er også mange som har kjønn som et viktig perspektiv i forskningen sin, men som ikke nødvendigvis kaller seg kjønnsforskere.

Forskning med kjønnsperspektiv finnes i så godt som alle vitenskapelige disipliner, også i naturvitenskaplige fag som genetikk, medisin og zoologi.

I 2001 fikk Norge retningslinjer for inkludering av kvinner i medisinsk forskning.

EUs forskningsprogram, Horisont 2020, og Norges Forskningsråds policy på kjønn og likestilling i forskning, stiller krav om kjønnsperspektiv i alle forskningsprosjekter der dette anses som relevant.

Å ta høyde for kjønn blir med andre ord stadig viktigere i forskningsverdenen.

Les mer om hvordan kjønnsperspektiver kan inkluderes i boka Hva er kjønnsperspektiver i forskning? Eksempler fra tverrfaglige forskningsområder.

 

Hold deg oppdatert på ny og aktuell forskning på kjønn!

Les Kildens nyhetsmagasin, motta nyhetsbrevet vårt, eller følg oss på Facebook og Twitter.

Hør podkasten Kjønnsavdelingen, hvor kjønnsforskere diskuterer aktuelle likestillingsutfordringer.