Om Forskerskolen

Om Forskerskolen

Nasjonalt fagråd for kjønnsforskning vedtok i 2010 å bygge opp en nasjonal forskerskole i tverrvitenskapelig kjønnsforskning.

Forskerskolen har delt lederskap. For perioden 2020-2022 er professor Katrin Losleben ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiT – Norges arktiske universitet leder for skolen, mens nestleder er postdoktor Redi Koobak ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen.

Styre og faglig leder oppnevnes for tre år av gangen, i henhold til Forskerskolens reglement.

Følgende institusjoner er medlemmer i den nasjonale forskerskolen:

 • NTNU
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Nord universitet
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • UiT – Norges arktiske universitet

Målet med forskerskolen

 • Å gi et godt tilbud til ph.d-studenter i kjønnsstudier og andre studenter som har et kjønnsperspektiv i oppgaven
 • Å gi et større samlet miljø for studenter og veiledere
 • Å styrke det nasjonale samarbeidet
 • Gjennom en samlet satsing styrke det internasjonale samarbeidet
 • Å bidra til videreføring av en nordisk forskerskole i kjønnsforskning

Målgruppe

Den tverrvitenskapelige kjønnsforskningen er et etablert forskningsfelt som samtidig er i vekst. Det er behov for å styrke forskerutdanningen i forhold til to grupper av studenter: de som tar en tverrfaglig ph.d og bruker kjønnsteori som viktigste tilnærming, og de som har kjønn som et viktig element i analysen i en ph.d-grad innenfor et annet fagfelt.

Samarbeid om en nasjonal forskerskole vil bidra til å utvikle kjønnsforskningen og styrke miljøene og samtidig bidra til synliggjøring og rekruttering.

3-årige planer

I perioden 2017-2019 ledes forskerskolen av Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen.

I planen inngår at faglig leder har ansvar for at det arrangeres et allmennt kurs om analytiske strategier hvert annet år og at det avholdes stipendiatsamlinger hvert år.

I tillegg koordinerer faglig leder informasjon om kursene ved de andre medlemsinstitusjonene. Kursene kan arrangeres i samarbeid med andre, for eksempel andre nordiske forskerskoler.

I perioden 2014-16 ble forskerskolen ledet av Universitetet i Oslo og fra 2011-13 ble den ledet av NTNU.

Finansiering

Forskerskolen søker finansiering eksternt og fra egne institusjoner.

En grunnbevilgning sikres ved at medlemmene betaler en årlig avgift på 20.000/10.000 kr til den institusjonen som har det faglige ansvaret.

Faglig ansvarlig og styre velges for en treårsperiode.

Tidligere forskerskoler

I 1997 opprettet sentrene for kvinne- og kjønnsforskning ved UiO, UiB, UiT og NTNU et samarbeid om nasjonale forskerkurs i kjønnsforskning som ble arrangert i 1998, 1999 og 2001 (Vatnahalsen-kursene).

Kursene var etterspurte og fikk svært gode evalueringer. Senere ble forskerutdanningen integrert i The Nordic Research School in Interdisciplinary Gender Studies, finansiert av NorFa, nå NordForsk, 2004-2009.

De norske sentrene har deltatt som medarrangører og veiledere. Det er en viktig målsetting å videreføre det nordiske samarbeidet om forskerutdanning.