Vil du skrive?

Vil du skrive?

Tidsskrift for kjønnsforskning inviterer forskere, stipendiater og viderekomne studenter til å levere inn tekster til vurdering for publisering. Bidragene kan være på norsk, svensk eller dansk. I enkelte tilfeller, der det er gode grunner for det, kan det også være aktuelt å motta engelskspråklige artikler.

Tidsskrift for kjønnsforskning publiserer artikler, kommentarer, debattinnlegg og bokanmeldelser.

Tidsskriftet har fagfellevurderingsordning og rangeres på nivå 1 i det norske systemet.

Fra 2017 utgis alt innhold i Tidsskrift for kjønnsforskning med åpen tilgang og under Creative Commons-lisensen CC-BY-NC 4.0.

Plan for 2019

Nr. 1/2019: Åpent nummer
Frist for innlevering av bidrag: Utgått

Nr. 2/2019: Åpent nummer
Frist for innlevering av bidrag: Utgått 

Nr. 3/2019 Politikk, kjønn og likestilling
Frist for innlevering av bidrag: Utgått
Se invitasjon til å skrive i nummeret.

Dette er et temanummer av tidsskriftet. Vi vil imidlertid også kunne ha med artikler i denne utgaven som ikke relaterer seg til det aktuelle temaet.

Nr. 4/2019: Kjønn og likestilling etter #Metoo
Frist for innlevering av bidrag: 15.08.2019
Se invitasjon til å skrive i nummeret.

Dette er et temanummer av tidsskriftet. Vi vil imidlertid også kunne ha med artikler i denne utgaven som ikke relaterer seg til det aktuelle temaet.

Bidragsytere kan i tillegg til fristene sende inn tekster løpende. 

Bøker og bokmeldinger

Redaksjonen jakter også på bokmeldinger til tidskriftet og mottar gjerne tips om bøker som bør anmeldes.
 

Forfatterveiledninger

Retningslinjer for artikler

Kjønnsforskningen er tverrfaglig. Artiklene skal derfor presenteres slik at stoffet også blir tilgjengelig for lesere utenfor eget fagområde.

Artikler som sendes inn til Tidsskrift for kjønnsforskning må ikke være publisert andre steder eller være under vurdering til publisering andre steder.

1. Innsending av manusskript

Manuset skal være gjennomarbeidet både språklig og i tråd med vår forfatterveiledning før det sendes inn elektronisk til følgende adresser:

Manusskriptet sendes i to separate tekstfiler:

Tekstfil 1: Artikkelen som skal publiseres. Denne må følge manusskriptstandarden under.

Tekstfil 2: En anonymisert versjon av artikkelen. Forfatternavn og kontaktopplysninger fjernes, og eksplisitte selvreferanser tas ut (erstattes med xx).

2. Manusskriptstandard

Manus som ikke følger standarden vil bli returnert artikkelforfatter.

Side 1 av artikkelen skal inneholde:

 • Forfatterens navn, tittel, arbeidssted, adresse til arbeidssted, telefon dagtid og e-postadresse

Side 2 av artikkelen skal inneholde:

 • Tittel på norsk: Den skal være kort og fengende og kan eventuelt ha en undertittel
 • Tittel på engelsk sammendrag
 • Engelsk sammendrag, maks 200 ord
 • 5-10 nøkkelord (keywords) på engelsk
 • Norsk sammendrag
 • 5-10 nøkkelord på norsk

Det skal ikke være noter i tittel, undertittel eller ingress!

Side 3: Artikkelen starter:

 • Format: Word
 • Antall tegn: Maksimum 50 000 inkludert mellomrom
 • Sidestørrelse: A4
 • Dobbel linjeavstand
 • Skrifttype: Times New Roman
 • Typestørrelse: 12 punkter
 • Bruk kursiv hvis ord skal utheves (ikke understrekning eller halvfet). Begrens bruken
 • Det skal være maksimum to overskriftsnivåer i artikkelteksten. De skal være korte og konsise
 • Korte sitater under tre linjer skal stå i anførselstegn « »
 • Lengre sitater skal ikke ha anførselstegn, men innrykk (NB! ikke mindre skriftstørrelse)
 • Forkortelser: Bruk et minimum av forkortelser i teksten. Skriv dem heller helt ut
 • Noter skal være i form av sluttnoter (bakerst i artikkelen) og med tallformat 1, 2, 3 osv. – ikke romertall

3. Litteraturhenvisninger i teksten

Referanser i teksten skrives med forfatters etternavn og publikasjonens utgivelsesår: Moi (1998).

Hvis forfatter ikke er nevnt i teksten, oppgis etternavn og utgivelsesår i parentes: (Moi 1998).

Sideangivelse oppgis etter utgivelsesåret: (Moi 1998:26).

Henvises det til forskjellige publikasjoner fra samme forfatter og fra samme år, angis det med bruk av a, b, c etter årstallet: (Moi 1998a, 1998b).

Hvis det er to forfattere, oppgis begge etternavn. Hvis det er mer enn to forfattere, oppgis alle navn ved første referanse. Bruk deretter «mfl.»: (Moxnes, Børtnes og Ensjø 2002), (Moxnes mfl. 2002).

Skill mellom referanser innen samme parentes ved å bruke semikolon: (Moi 1998; Andersen 2000).

4. Litteraturlisten

Litteraturlisten er en viktig del av artikkelen, og forfattere må kvalitetssikre også denne samt følge tidsskriftets mal for litteraturliste.

All litteratur det henvises til, skal stå alfabetisk etter forfatters etternavn og med fullstendige opplysninger i en egen litteraturliste bakerst – med overskriften Litteratur.

Vi ønsker hele fornavn, ikke bare forbokstaver.

Husk denne navneregelen: Eneforfatter og første nevnte forfatter skrives: Etternavn, Fornavn. Øvrige forfattere skrives: Fornavn Etternavn. Hvis det er flere forfattere til en tittel, skal alle forfatternavn nevnes, men er det flere enn tre, kan mfl. benyttes.: Haavind, Hanne mfl. 1994.

Når det er to eller flere forfattere, benyttes og mellom de to sistnevnte forfatterne: Moxnes, Halvard og Jostein Børtnes.

Hvis det oppgis to eller flere arbeider av samme forfatter, settes det eldste arbeidet først.

NB! Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk, bruk tittel, forfatternavn osv. på http://search.crossref.org/. OBS! DOI-koden kan ikke være en lenke som går via for eksempel et universitets lukkede databaser, men bør gå rett til den aktuelle publikasjonen.

En DOI er en unik kode for elektroniske objekter, og er en internasjonal standard for pålitelig identifisering av blant annet en elektronisk artikkel. En DOI har mange viktige funksjoner, som at den gjør en tekst bedre søkbar og forenkler registreringen av impact factor. Se f.eks.: https://no.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier

Bøker (boktittel i kursiv):

Tucker, Judith 1985. Women in Nineteenth Century Egypt. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikkel i tidsskrift (artikkelens tittel i anførselstegn, tidsskriftets navn i kursiv, årgang uten parentes, nummer i parentes, sidetallhenvisning og til sist DOI-kode):
Ellingsæter, Anne Lise 2014. «Nordic earner-carer models – why stability and instability?», Journal of Social Policy 43 (3): 555–574. DOI: https://doi.org/10.1017/S004727941400021X

Artikkel i antologi (artikkelens tittel i anførselstegn, antologiens navn i kursiv):
Børtnes, Jostein 2002. «Likekjønnet kjærlighet og guddommelig begjær». I: Halvor Moxnes, Jostein Børtnes og Dag Øistein Ensjø (red.): Naturlig sex? Seksualitet og kjønn i den kristne antikken. Oslo: Gyldendal akademisk. 

Doktoravhandlinger (tittelen på avhandlingen i kursiv):
Aarseth, Helene 2008. Hjemskapingens moderne magi. Doktoravhandling, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.

Offentlige dokumenter (tittelen i kursiv):
NOS 1938. Representativ boligtelling i Norge 1. november 1938. Oslo: Statistisk sentralbyrå.

Aviser (tittelen i kursiv):

Skartveit, Hanne 2018, 13. januar. «Sex, journalistikk og politikk», VG.

Aftenposten 2017, 16. november. «#stilleforopptak: 590 norske kvinnelige skuespillere tar et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater».

Nettadresser (nettsidens overskrift i kursiv):
SSB 2009. Menn dominerer framleis styreromma.
http://www.ssb.no/ner/arkiv/art-2009-06-12-01.html. (Lastet ned 12.02.2010.)

5. Illustrasjoner

Vi tar gjerne forslag til illustrasjoner i forbindelse med artiklene. Husk at det må innhentes copyright for bilder som er yngre enn 50 år. Vi kan ikke bruke bilder med nettoppløsning.  Bilder som skal trykkes på papir, bør ha en oppløsning på minst 300 dpi.

6. Korrektur

Artiklene sendes til ekstern korrekturlesing før setting. Korrekturlest manus med forslag til endringer samt et følgeskriv fra korrekturleser sendes artikkelforfattere for godkjenning.

Artikkelforfatterne vil også få tilsendt én korrektur etter setting (1. korrektur). I denne korrekturen skal tilføyelser og endringer unngås. Det er kun direkte feil som skal rettes.

2. korrekturen og plottet sjekkes i redaksjonen.

LYKKE TIL!

 

Retningslinjer for bokomtaler

Alle bidrag til Tidsskrift for kjønnsforskning må presenteres slik at de er tilgjengelige for et bredt publikum. Dette krever en viss popularisering, dvs. at stoffet presenteres i en form og med et språk som mottakere fra andre fagområder kan forstå. Bokmeldingen bør helst være både informativ og vurderende. Det er ikke galt å være kritisk, men like viktig å fremheve gode som svake sider. Det er viktig å prøve å fange forfatterens intensjoner og faglig-teoretiske posisjon. Gi gjerne en antydning om arbeidets anvendbarhet: For eksempel studenter, allmenn interesse, spesialister osv. I omtale av redigerte bøker er det ikke nødvendig å behandle alle bidragene.

Ved avtale om bokmelding gis en tidsfrist for når omtalen skal leveres. Det er viktig at denne fristen overholdes. Dersom det allikevel skulle vise seg vanskelig, må forsinkelser meldes i god til, og ny frist må avtales.

Informasjon som skal være med: Ditt navn, bokas forfatter/redaktør, bokas tittel, forlag, utgiversted og årstall. Samt ISBN-nummer.

Mellomtitler gjør det lettere å lese. Lag gjerne et par-tre slike!

Omfang: Bokmeldingen bør ikke overstige 1500 ord.

Teksten skal være så ren som mulig, det vil si uten unødvendige formateringer.
Redaksjonen kan foreta mindre endringer av redaksjonell art. Ved større endringsforslag vil forfatter bli kontaktet. All korrektur ivaretas av redaksjonen. Manus må derfor være nøye gjennomlest og kontrollert før det sendes inn.

Forfatteropplysninger: Alle forfattere bes om å sende med opplysninger om navn, tittel, arbeidssted, adresse til arbeidssted, telefonnummer og e-postadresse.