Europakart (iStockphoto)

Internasjonalt samarbeid

Kildens internasjonale arbeid foregår på mange fronter, både gjennom EU-samarbeid og nettverksaktiviteter.

Kilden deltar i flere internasjonale nettverk og prosjekter, vi formidler norsk forskning til utlandet, og vi setter internasjonale forskere i kontakt med norske miljøer.

Som følge av at EUs rammeprogram for forskning har styrket innsatsen når det gjelder integrering av kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning, har aktivitetsnivået på dette feltet økt i Europa. Kilden er en del av dette arbeidet gjennom vår deltagelse i flere europeiske prosjekter finansiert av EU der formidling av forskning og arbeid for økt likestilling er sentralt. Formidlingen skjer i form av deling av god praksis på feltet, opplæring og kurs, rapporter og nyhetsformidling.

Kilden er partner i GENDERACTIONplus (2022-2025) som er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont Europa. Kilden er også partner i Gender-In, som er et samarbeid med The Greek Association of University Women (ELEGYP) og finansiert gjennom EØS-midlene. Begge prosjektene handler om kjønnsperspektiver i forskning. Kilden har også vært partner i blant annet GENDER-NET Plus (2017-2022) og Gender Equality Academy (2019-2021), som begge var finansiert av EU-kommisjonens forskningsprogram Horisont 2020. Som del av samarbeidet i Gender Equality Academy, arrangerte vi blant annet webinarer om kjønnsperspektiver i forskning ​​​​(via YouTube).

Kildens tidligere direktør Linda Marie Rustad var medlem av ekspertgruppen Gendered Innovations, som var en del av EU sitt forskningsprogram Horisont 2020s SWAFS-program. Resultatet av gruppens arbeid ble publisert i rapporten "How inclusive analysis contributes to research and innovation" (2020).

Les rapporten fra ekspertgruppen.

Les faktaark fra ekspertgruppen.

Kilden har utført et utredningsoppdrag for det EU-finansierte prosjektet Certification-Award Systems to Promote Gender Equality in Research, CASPER. Her kartla vi det norske rammeverket for evaluering av høyere utdanning og arbeidet med likestilling og mangfold i akademia.

Nettverk

I Europa finnes flere enheter som ligner vår. Dette er enheter vi historisk har samarbeidet med. Vi ønsker å styrke samarbeidet og har laget en kartlegging av disse enhetene.

Kilden deltar også i flere europeiske nettverk. Vi er medlem i ATGENDER - The European Association for Gender Research, Education and Documentation og WINE - Women’s Information Network of Europe. Vi er observatør i RINGS - The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. Vi er også med i nettverket NING, for nordiske informasjonskontor for kjønn og likestilling.

Oppdrag

Eeagender.org 
Kilden har siden 2021 utviklet og driftet nettstedet eeagender.org på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Nettsiden er en kommunikasjonsplattform for SYNERGY-nettverket, initiert av JDs EØS-samarbeid for å forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Målet med nettstedet er å bidra til å synliggjøre gode praksiser og erfaringer fra de ulike EØS-prosjektene i nettverket for å inspirere til flere gode tiltak på feltet. På nettstedet deler vi også nyhetssaker om nettverkets aktiviteter, konferanser og forskning om kjønnsbasert vold, samt ressurser og arrangementer. Kilden bidrar også med kommunikasjonsarbeid i forbindelse med konferanser for SYNERGY-nettverket. Som en del av oppdraget drifter vi en LinkedIn konto for nettverket. 

Mulighetsstudie av SYNERGY-nettverket 
I 2023 utarbeidet Kilden mulighetsstudien  «Feasibility of the SYNERGY Network against Gender-based and Domestic Violence» sammen med vår tsjekkiske partner, Centre for gender and science (ISAS). Rapporten gir innsikt i hvordan SYNERGY-nettverket kan styrkes i neste EØS-periode, og kommer med anbefalinger basert på en spørreundersøkelse sendt til nettverksmedlemmer og intervjuer med de som organiserer nettverket.

Integrering av kjønnsperspektiver i voldsforskning
I 2022 ble Kilden partner i EØS-prosjektet «Research centre for domestic and gender-based violence (ReCeGe)» med å opprette et forskningssenter på vold i nære relasjoner i Tsjekkia. Vår søsterorganisasjon Centre for gender and science (ISAS) er ansvarlige for prosjektet. Høsten 2022 koordinerte vi et besøk til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Målet var å dele erfaringer og kunnskap om hvordan man jobber med å integrere kjønnsperspektiver i voldsforskningen i Norge. I 2024 bidrar vi med en presentasjon på deres avslutningskonferanse for prosjektet i Praha. 

Kilden på engelsk

Kildens engelske navn er Kilden genderresearch.no. Vi oversetter et utvalg nyhetssaker til engelsk og formidler norsk og nordisk forskning om kjønn på engelsk gjennom sosiale medier.

Kristin Engh Førde

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Vibeke Hoem

Seniorrådgiver

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.