Europakart (iStockphoto)

Internasjonalt samarbeid

Kildens internasjonale arbeid foregår på mange fronter, både gjennom EU-samarbeid og nettverksaktiviteter.

Kilden deltar i flere internasjonale nettverk og prosjekter, vi formidler norsk forskning til utlandet, og vi setter internasjonale forskere i kontakt med norske miljøer.

Som følge av at EUs rammeprogram for forskning har styrket innsatsen når det gjelder integrering av kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning, har aktivitetsnivået på dette feltet økt i Europa. Kilden er en del av dette arbeidet gjennom vår deltagelse i flere europeiske prosjekter finansiert av EU der formidling av forskning og arbeid for økt likestilling er sentralt. Formidlingen skjer i form av deling av god praksis på feltet, opplæring og kurs, rapporter og nyhetsformidling.

Kilden er partner i GENDERACTIONplus (2022-2024) som er finansiert av EUs forskningsprogram Horisont Europa. Kilden er også partner i Gender-In, som er et samarbeid med The Greek Association of University Women (ELEGYP) og finansiert gjennom EØS-midlene. Begge prosjektene handler om kjønnsperspektiver i forskning. Kilden har også vært partner i blant annet GENDER-NET Plus (2017-2022) og Gender Equality Academy (2019-2021), som begge var finansiert av EU-kommisjonens forskningsprogram Horisont 2020. Som del av samarbeidet i Gender Equality Academy, arrangerte vi blant annet webinarer om kjønnsperspektiver i forskning ​​​​(via YouTube).

Kildens tidligere direktør Linda Marie Rustad var medlem av ekspertgruppen Gendered Innovations, som var en del av EU sitt forskningsprogram Horisont 2020s SWAFS-program. Resultatet av gruppens arbeid ble publisert i rapporten "How inclusive analysis contributes to research and innovation" (2020).

Les rapporten fra ekspertgruppen.

Les faktaark fra ekspertgruppen.

Kilden har utført et utredningsoppdrag for det EU-finansierte prosjektet Certification-Award Systems to Promote Gender Equality in Research, CASPER. Her kartla vi det norske rammeverket for evaluering av høyere utdanning og arbeidet med likestilling og mangfold i akademia.

Nettverk

I Europa finnes flere enheter som ligner vår. Dette er enheter vi historisk har samarbeidet med. Vi ønsker å styrke samarbeidet og har laget en kartlegging av disse enhetene.

Kilden deltar også i flere europeiske nettverk. Vi er medlem i ATGENDER - The European Association for Gender Research, Education and Documentation og WINE - Women’s Information Network of Europe. Vi er observatør i RINGS - The International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. Vi er også med i nettverket NING, for nordiske informasjonskontor for kjønn og likestilling.

Oppdrag

Kilden drifter og lager innhold til nettstedet eeagender.org på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Nettsiden er en kommunikasjonsplattform for SYNERGY-nettverket, initiert av JDs EØS-samarbeid for å forebygge vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. 

Kilden på engelsk

Kildens engelske navn er Kilden genderresearch.no. Vi oversetter et utvalg nyhetssaker til engelsk og formidler norsk og nordisk forskning om kjønn på engelsk gjennom sosiale medier.

Trine Rogg Korsvik

Seniorrådgiver

Vibeke Hoem

Seniorrådgiver

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.