Hva skjer

Tips oss om arrangementer!

Hvorfor er de fleste ekstremister menn?

Oslo | |

En debatt om menn, utenforskap og ekstremisme.

Selv om både menn og kvinner radikaliseres, topper menn statistikken – historisk, geografisk og på tvers av ideologiske skillelinjer. Ekstremismekommisjonen arrangerer derfor en paneldebatt hvor vi ser nærmere på hvorfor de fleste ekstremister er menn.

Mer informasjon »

Foredrag: Fangstkvinnen Ada Solvang

Tromsø | |

Balsfjords første kvinnelige overvintrer på Svalbard kom fra en markant ishavsfamilie. Hun var kjent som en god skytter og ikke redd for tøffe tak fra sine to vintre og flere sommersesonger på fangst. Hennes reiser i store deler av verden forteller om en kvinne som levde et uvanlig liv på sin tid.
 

Mer informasjon »

Nettverkskonferansen 2023

ÅS (NMBU) og Fredrikstad (Høgskolen i Østfold) | til |

Nettverkskonferansene blir arrangert hvert år, og tar opp ulike temaer innenfor likestilling og mangfold i forskning. Årets konferanse tar for seg:

  • Koblingen mellom bærekraft, likestilling og mangfold.
  • Kjønnsdelte utdanningsvalg.
  • Europeisk forskningspolitikk og hvordan det påvirker UHI-institusjoner i Norge.
  • Inkludering i praksis – med temaer som universell utforming, rasisme og språk
Mer informasjon »

Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning arrangerer stipendiatsamling

Stavanger | |

Hvert år arrangerer Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning en stipendiatsamling. Her får stipendiater mulighet til å presentere deres forskning, diskutere den med hverandre og bygge nettverk med andre forskere. Formålet med samlingen er å skape et forum hvor stipendiater i felleskap kan utveksle erfaring, samt bygge og styrke deres forskningsnettverk.

I 2023 blir samlingen holdt onsdag 31. mai på Universitetet i Stavanger – dagen før konferansen KjønnsforskningNÅ!.

Mer informasjon »

Konferansen KjønnsforskningNÅ! 2023

Stavanger | til |

Annet hvert år samles kjønnsforskere og andre interesserte for å dele ny kunnskap, bygge nettverk og for å inspirere hverandre. Dette er en mulighet for å dele alt fra spirende ideer, kunstneriske, kreative og aktivistiske prosjekter, til ferdig forskning.

I år inviterer konferansen til bidrag som berører aktuelle problemstillinger med relevans for kjønnsforskningsfeltet, for eksempel klimakrisen, akademisk frihet, ‘kjønnsdebatten’, (anti)rasisme og anti-gender-bevegelsen, for å nevne noen. 

Mer informasjon »

Likestilling i akademia: avslutningskonferansen for FRONT

| |

FRONT-prosjektets overordnet mål har vært å få økt likestilling og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det teologiske fakultet og Naturhistorisk museum ved UiO. Vi har jobbet strategisk over tid med kultur- og organisasjonsutvikling med blant annet et omfattende lederprogram. Lederprogrammet har blant annet tatt opp menn og maskulinitet som eget tema, noe som i liten grad har vært gjort i tidligere likestillingsarbeid i akademia. Temaet har vakt interesse og engasjement og oppleves som relevant av lederne.

Prosjektet har tatt utgangspunktet i en større undersøkelse som er presentert i FRONT- boken " Likestilling i akademia. Fra kunnskap til endring". Boka har fått svært gode omtaler og brukes i organisasjonsutvikling både nasjonalt og internasjonalt.

Erfaringene fra prosjektet presenteres på konferansen. Vi henter også perspektiver og synspunkter fra andre ledende forskere på feltet. 

Konferansen åpnes av Kultur- og likestillingsminiser, Anette Trettebergstuen.

Mer informasjon »

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.