Kjønnsbalanse i forskning og utdanning 2 studenter (Tomas Gunnarsson)

Kjønnsbalanse i forskning og utdanning

Mål om kjønnsbalanse og likestilling handler blant annet om rettferdig fordeling av makt, like muligheter til å bidra i samfunnsutviklingen og om å ta alle talenter i bruk for å styrke kvaliteten på forskningen.

Kilden har et nasjonalt ansvar for å formidle og sammenstille kunnskap om kjønnsbalanse i forskning og innovasjon. 

Et likestilt og kjønnsbalansert forskningssystem

Kjønnsbalanse i akademia handler også om et likestilt forskningssystem. Vi ønsker å styrke formidling og sammenstilling av kunnskap om hva et likestilt forskningssystem er og hvilke argumenter og virkemidler som er utviklet og tatt i bruk. Dette gjør vi i dag på ulike måter.
Kilden har på eget initiativ utarbeidet rapporten Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon?. Dette er en kartlegging av norsk forskning på feltet fra 2010 til 2021. Målet med kartleggingen var å danne et kunnskapsgrunnlag for forskningsbasert utforming av tiltak, virkemidler og politikk for likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forsknings- og innovasjonssektoren. 

Arbeidet Kilden gjør er også en del av Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og
innovasjon.

Kifinfo.no

Kilden har siden 2005 utviklet og driftet nettstedet kifinfo.no, på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). Kif-komiteen er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Kifinfo.no er det fremste nettstedet om kjønnsbalanse og mangfold i akademia i Norge. Nettstedet gir nyttig informasjon og kunnskap til forskningssektoren om kjønnsbalanse og mangfold i forskning og er et bindeledd mellom Kif-komiteen og sektoren. På nettstedet skriver og publiserer vi nyhetssaker, medieklipp, informasjon om tiltak, statistikk, rapporter, litteratur og arrangementer om kjønn, sosial og etnisk bakgrunn. Som en del av oppdraget drifter vi kontoer i sosiale medier og sender nyhetsbrev. Kilden har også laget rapporter og politikknotat på oppdrag fra Kif-komiteen.

Internasjonalt arbeid for kjønnsbalanse i forskning og innovasjon

Som følge av at EUs rammeprogram for forskning har styrket innsatsen når det gjelder integrering av kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning, har aktivitetsnivået på dette feltet økt i Europa. Kilden er en del av dette arbeidet gjennom vår deltagelse i flere europeiske prosjekter finansiert av EU, der formidling av forskning og arbeid for likestilling er sentralt. Formidlingen skjer i form av deling av god praksis på feltet, opplæring og kurs, rapporter og nyhetsformidling. Les mer om vårt arbeid på dette feltet på siden om Internasjonalt samarbeid

Kjønnsdeling i studier og arbeid

Vi formidler også forskning om kjønnsdelte studievalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet gjennom nyhetsartikler og politikknotater, på seminarer og konferanser. Til deler av dette arbeidet mottar Kilden midler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Kristin Engh Førde

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Kristin Aukland

Seniorrådgiver

Vibeke Hoem

Seniorrådgiver

Hva vet vi om likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskning og innovasjon?

Nettstedet kifinfo.no

Nettstedet kifinfo.no på engelsk

Artikler fra Kildens uavhengige nyhetsmagasin og Tidsskrift for kjønnsforskning

En høyskole på hvert nes betyr ikke at flere tar høyere utdanning

Den massive utbyggingen av lokale høyskoler på 60-, 70- og 80-tallet hadde ingen effekt på om kvinner og arbeiderklasseungdom begynte å studere, viser ny doktorgrad.

Kjønnsforskerne i Oslo trekker seg fra samarbeid om bærekrafthus

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) ved UiO har deltatt i samarbeidet om Bærekrafthuset på Blindern, men har nå tatt en pause fra prosessen. Grunnen er at STK ville blitt oppløst som en faglig enhet, forteller senterleder Inger Skjelsbæk.

Setter kvinnelige filosofer på dagsordenen

‒ Jeg har skrevet en bok som jeg selv skulle ønske fantes på biblioteket da jeg var ung student, sier Ingeborg Owesen. Både hun og Kristin Gjesdal er aktuelle med hver sin bok om kvinnelige filosofer.

Veien til å bli professor er gått opp av menn

Men for dagens professorer handler det ikke om å nå raskest til toppen. – I dag er man en mentor, man er inkluderende og man lever også et liv utenfor akademia, sier Irmelin Drake og Sigrun Svenkerud.

Kjønnsforskere på flyttefot

Ved UiT er kjønnsforskerne slått sammen med filosofene, mens på UiO skal de muligens inn i nytt bærekrafthus. Men er det til beste for utdanningen og forskningen?

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.