Pappapermisjon ingen garanti for likestilling i hjemmet

– At pappa er hjemme gir ingen garanti for at arbeidsdelingen mellom kjønnene blir mer rettferdig, hevder forsker Eva Magnusson ved Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning.

Magnusson er koordinator for forskningsprosjektet ”Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik” som tar for seg ulike aspekter ved hvordan man snakker om likestilling i Norden. Prosjektet består av tre delprosjekter og Magnusson har selv utført et av dem.

I Magnussons prosjekt, som omtales i siste utgave av NIKK magasin, settes det fokus på hvordan kvinner og menn forholder seg til og snakker om likestilling i sin egen hverdag. I et av eksemplene hun trekker frem, møter vi et par i førtiårene som har praktisert lik arbeidsdeling i forhold til omsorg for barn. De var begge hjemme i seks måneder ved deres første barns fødsel.

- Det som er interessant å se i dette eksempelet, er at fars tidlige deltakelse i hjemmet ikke har virket inn på den arbeidsdeling paret senere praktiserer. I deres samtaler avsløres det blant annet at både hun og han tillegger henne ansvaret for familiens ve og vel.

Valg av arbeidsdeling i hjemmet er knyttet til hvordan man ønsker å se seg selv, påpeker Magnusson. Det henger også sammen med hvilken kunnskap det enkelte par har om kjønn og arbeidsdeling. Magnusson mener foreldrepar må være forberedt på at det finnes kulturelle forestillinger om det mannlige og det kvinnelige som indirekte vil få betydning for den måten de ”velger” å organiserer hverdagen på.

- At pappa er hjemme, er i seg selv ingen garanti for at kvinner og menn likestilles. Det er på alle måter en positiv utvikling at far er hjemme, men man må være klar over at det også må igangsettes andre former for tiltak. For å øke sannsynligheten for en likedeling av arbeidsoppgaver i hjemmet må kvinner og menn selv være forberedt på å yte motstand mot etablerte forestillinger om det kvinnelige og det mannlige. Det er særlig unge par som venter sitt første barn som bør være oppmerksom på dette. Vaner kan være vonde å vende.

Eva Magnusson arbeider som forskningsleder ved Nordisk Institutt for kvinne- og kjønnsforskning. Forskningsprosjektet Magnusson er koordinator for finansieres av NOS-S, Joint Committee of the Nordic Social Science Resarch Councils.

Siste saker

Kalender

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.