Utgave: 3-4/2022 Åpent nummer

«Åja, drikker du ikke? Jeg trodde du var litt mer norsk»: Alkoholens betydning for opplevelse av tilhørighet blant unge voksne med krysskulturell oppvekst i Norge

Sammendrag

I denne artikkelen undersøker vi hvilken betydning alkohol og alkoholhåndtering har for unge kvinner og menn med krysskulturell oppvekst. Vi anvender interseksjonalitet som perspektiv for å belyse hvordan ulike sosiale kategorier kan påvirke unges livsbetingelser og opplevelser av tilhørighet. Artikkelen bygger på kvalitative intervjuer med 13 unge voksne, som forteller om sine erfaringer med krysskulturell oppvekst. Våre analyser viser at alkohol og alkoholhåndtering har en sentral betydning i deres opplevelser og navigering av tilhørighet til majoritets- og minoritetsmiljøer. Som unge, religiøse kvinner og menn opplever de at alkoholkonsum og festing fungerer som markører for det å være ung og norsk, og at alkoholbruk er en betingelse for å bli en del av det norske majoritetsfellesskapet. Fra egne familier og minoritetsmiljøer opplever deltakerne derimot en forventning om avholdenhet og at de avstår fra fellesskap der det brukes alkohol. De motstridende forventningene vanskeliggjør navigering av tilhørighet til både majoritets- og minoritetsmiljøer. Artikkelen bidrar til å gi en økt forståelse av hvordan alkoholbruk er forbundet med hierarkiserende konstruksjoner av norskhet og fremmedhet, og inndelinger i «oss» og «dem».

Nøkkelord: Krysskultur, alkohol, interseksjonalitet, tilhørighet, unge voksne, minoritet, majoritet

Les hele artikkelen på Idunn.no: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.7


Dette er en Open Access artikkel distribuert under vilkårene Creative Commons CC-BY-NC 4.0 

DOI: https://doi.org/10.18261/tfk.46.3.7

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.