Mer likestilling med fedrekvote?

Naturlige eksperimenter i norsk kontekst

Mobile likestillingsaktører: Fra «stivnet» til «villet» likestilling

Italienske kvinners komparative erfaringer med arbeid og familie i Italia og Norge

Forskning som endrer politikken

Kjønnsforskningen har gitt oss ny kunnskap om sammenhenger i arbeidsmarkedet. Denne innsikten har endret norsk politikk og norske arbeidsplasser til det bedre.

Mor tar mer ansvar for barna enn far, selv i likestilte par

Det sosiale og moralske ansvaret for barna ligger i størst grad på mor, særlig i feiringer og høytider, ifølge Kristine Warhuus Smeby.

Kritisk til ukritisk pappapermforskning

Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

Pappa er viktig for barnas utvikling

En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

Fleksibilitet ødelegger fedrekvoten

Dagens fedrekvoteordning er så fleksibel at det går utover kontakten mellom far og barn og likestillingen mellom far og mor, ifølge ny forskning.

Ministerbytte avgjorde pappaperm

Ifølge sosiolog Anne Lise Ellingsæter ville en tredeling av foreldrepermisjonen vært mulig i 2009, dersom Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister.

Lite kritikk av kontantstøtten

I Finland har alle barn rett på barnehageplass. Likevel er kontantstøtte en populær ordning, som i liten grad blir kritisert av kvinnebevegelsen eller andre politiske grupper.

Pappaperm uten effekt på likelønn

At islandske fedre tar ut en tredjedel av fødselspermisjonen har foreløpig ikke redusert lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Far premieres, mor straffes

Ekteskap og barn har motsatt lønnseffekt for kvinner og menn: Gifte menn tjener bedre enn ugifte, mens mødre taper sammenlignet med barnløse kvinner. Men det er ikke arbeidsgivernes skyld, ifølge professor Geir Høgsnes. Han advarer mot å legge for stor vekt på diskriminering i likelønnsdebatten.

Valgfri kontra likestilt foreldrepolitikk

Kontantstøtten ble stoppet i Sverige, mens Norge har beholdt sin. Danmark fjernet fedrekvoten, Sverige, Norge og Island har beholdt sin. I de nordiske landene er politikken for foreldreskap ulik – men også lik. Det kommer tydelig fram i boken Politicing parenthood in Scandinavia.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Evensen, Miriam, Ragni Hege Kitterød & Mari Teigen
Publisert:
Forfatter(e):
Maria Olsson
Publisert:
Forfatter(e):
Ellingsæter, Anne Lise & Ragni Hege Kitterød
Publisert:
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert:
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert:
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona og Ragni Hege Kitterød
Publisert:
Forfatter(e):
Aune, Helga og Gro Nylander
Publisert:
Forfatter(e):
Henriksen, Ida Marie
Publisert:

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.