Mener au pairene trengs

5. november 2009
- Vi må erkjenne at betalt hjelp i hjemmet spiller en rolle i norsk likestillingspolitikk. Etterspørselen etter «proffe» au pairer viser at mange norske familier trenger mer avlastning. Dette må vi kunne diskutere uten å demonisere private løsninger, sier Fafo-forsker Cecilie Øien.

Pappaperm uten effekt på likelønn

3. november 2009
At islandske fedre tar ut en tredjedel av fødselspermisjonen har foreløpig ikke redusert lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Likestillingsforskningen utfordres

7. november 2008
I det politiske liv brukes begrepet flittig. I akademia settes imidlertid et stadig mer kritisk søkelys på ordet likestilling.

Kan man være likestilt med hijab?

15. november 2007
– Hijabdebatten kan tyde på at seksualitet oppfattes som vår tids sentrale likestillingsspørsmål, mens økonomi tillegges mindre betydning. Det sier Berit Gullikstad, som har analysert den store norske mediedebatten i kjølvannet av Frankrikes hijabforbud i 2003/2004.

– La kvinnene lede!

31. august 2007
Kvinner i nominasjonskomiteen er viktig for å få flest mulig kvinner på partienes kommunevalglister. – Helst bør komiteen ledes av en kvinne, konkluderer forskerne Ingrid Guldvik og Janneke van der Ros.

Ut mot balansefeministene

28. juni 2007
- Kjønnsbalanse gir ikke nødvendigvis likestilling, sier kjønnsforsker Cathrine Holst. I siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning advarer hun mot en feminisme som er mer opptatt av prosentfordelinger enn av rettferdighet.

- Pappa er løsningen

6. mars 2007
– De gamle tiltakene kan ikke bringe oss i mål. Nøkkelen til økonomisk likestilling ligger nå hos fedrene, sier økonomen Hilde Bojer. På kvinnedagen oppsummerer hun status quo for den økonomiske kvinnefrigjøringen.

84,5 prosent av menns lønn

22. mars 2006
Lik lønn for likt arbeide, har vært et krav fra i flere tiår. Men forskjellene er fortsatt store. Hvorfor?

Jenter, gutter og likestilling

23. februar 2006
Er gutter i ferd med å bli samfunnets tapere? Hvilke gutter dreier det seg i så fall om, og på hvilke områder er jentene vinnere? Dette er spørsmål som ble berørt på en konferanse om ungdom, kjønn og likestilling nylig. Jørgen Lorentzen og Harriet Bjerrum Nielsen var blant innlederne, og de hadde begge råd om hvordan det videre arbeidet for likestilling bør foregå.

Avgjørende forventninger

24. januar 2006
Hva har antakelser om kvinners kontra menns høyde med likestilling i akademia å gjøre? En hel del, mener den amerikanske professoren Virginia Valian.

Delte arbeid ute og hjemme

29. november 2005
Ektefelledelt arbeidstid var et forskningsprosjekt som startet opp i 1969. 16 par delte lønn-, omsorg- og husarbeid. Sosiolog Margunn Bjørnholt har oppsøkt parene 30 år etter. Hvordan gikk det med deres likestillingsprosjekt?

Kvotering og rettferdighet

13. oktober 2005
Politiske utvalg i norske kommuner skal bestå av minst 40 prosent av hvert kjønn. Men i praksis er det ikke slik. Loven om kvotering må ofte vike for argumenter om at den truer lokaldemokratiet. Ingrid Guldvik har skrevet doktoravhandling om kvotering og kjønnsrettferdighet.

Kamp for nasjon og stemmerett

20. juni 2005
Kvinner hadde ikke stemmerett i 1905. Det betyr ikke at de satt passive og lot være å delta i kampen for Norge som suveren stat. Aslaug Moksnes mener kvinnesakskvinners innsats i 1905 var med og la grunnlaget for at kvinner fikk allmenn stemmerett i 1913.

Tror ikke på tvang

4. februar 2005
Førsteamanuensis Berit Thorbjørnsrud tror ikke at religiøse trossamfunn kan gjøres mer likestilte ved tvang. Nå arbeider hun med en bok om religiøse trossamfunns holdninger til ekteskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt partnerskap.

Krav om skilsmisserett kan stenge kvinner ute

19. november 2004
Et norsk krav om at alle ektepar skal anerkjenne hverandres rett til skilsmissen, kan bidra til å nekte store grupper kvinner adgang til landet. Det frykter Marius Emberland, juridisk rådgiver ved Norsk senter for menneskerettigheter. Stortingsforslaget er nå ute på ny høring.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Heen, Hanne, Dag Ellingsen, Ulla-Britt Lilleaas
Publisert: 2023

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.